รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2561 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แม่วัยรุ่น จัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น ณ รพ.สต.บ้านกุดโง้งน้อย

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร นำโดยนางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แม่วัยรุ่น ประชุมชี้แจง จัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น ณ รพ.สต.บ้านกุดโง้งน้อย ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร นำโดย นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักฯ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมที่ 1 การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ดีเจทีน กลุ่มเป้าหมายคือ แกนนำเด็กและเยาวชน ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง, ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย, ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ และสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร และศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติ ณ สวท.มุกดาหาร
Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Tagged , | Leave a comment

ต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ ท่านสุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อติดตามการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 11 และให้คำแนะนำการดำเนินงาน พร้อมให้ขวัญกำลังแก่เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Tagged | Leave a comment

กิจกรรมขยายผลโครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด ตำบลกุดแข้

กิจกรรมขยายผลโครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด ณ ตำบลกุดแข้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Tagged | Leave a comment

กิจกรรมขยายผลโครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด เทศบาลตำบลภูวง

นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา ร่วมกิจกรรมขยายผล โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด ณ เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลภูวง เป็นประธานในพิธีเปิด

Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านแก้ง

นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา ร่วมกิจกรรมขยายผล โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด ณ เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยมีเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 20 คน

Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Tagged | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

บ้านพักเด็กฯลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์เด็กขาดแคลน

นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่มอบเงิินสงเคราะห์แก่เด็กขาดแคลนและฝากเลี้ยงตามบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 13 ราย รายละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท

Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Tagged | Leave a comment

โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินโครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน ในมิติความรุนแรงด้านยาเสพย์ติิด

Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Tagged | Leave a comment