รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน เดือนตุลาคม 2560

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2560 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย  000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Tagged | Leave a comment

บ้านพักเด็กฯร่วมกับ ทีม OneHome มุกดาหาร จัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับททีม One  Home พม.มุกดาหาร และภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กฯ มุกดาหาร โดยมีตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเข้าร่วมคัดเลือก จำนวน 35 คน จาก 7 อำเภอ ในจัดหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี

Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Tagged , | Leave a comment

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่พบผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยราชการ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร (OneHome) ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านม่วงไข่ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร และได้มอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัวละ 1000 บาท จำนวน 5ครอบครัว โดยมี ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่

Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Tagged , | Leave a comment

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมจิตอาสาในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมจิตอาสา แจกผลไม้ กล้วยน้ำว้า 1000 ลูก และวางดออกไม้จันทน์ เพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัยครั้งสุดท้าย ด้วยความอาลัยยิ่ง

Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าภูฮัง

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าภูฮัง บ้านเตาถ่าน ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้ประสานงพร้อม 27 หน่วยงาน ในกรมกิจการเด็กและเยาวชน ภาคอีสาน ร่วมทอดกฐิน โดยมียอดปัจจัย 141,149 บาท
Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Tagged , | Leave a comment

กิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และ เทศบาลตำบลมุก อำเภอเมือง จ.มุกดาหาร พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนตำบลมุกดาหาร ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บูรณาการร่วมกับโครงการเยาวชนต้านยาเสพย์ติด ณ วัดบ้านกุดโง้งน้อย ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก, โครงการ | Leave a comment

ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่ 19 กันยายน 2560 การประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์รักเด็ก พื้นที่นำร่อง 3 ตำบล
Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

การประชุมชี้แจงเพื่อให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงเพื่อให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการ และ ดร.มานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายคือ ตัวเเทน อปท.ทั้ง 54 แห่งในพื้นทีจังหวัดมุกดาหาร ตัวเเทนสภานักเรียน ภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน นำทีมดำเนินงานโดยนางสาวจริญญา วันทาวงศ์หัวหน้า บ้านพักเด็กมุกดาหาร กรมกิจการเด็กและเยาวชน และทีม OneHome พม. มุกดาหาร (บพด.มุกดาหาร, ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมุกดาหาร, นิคมสร้างตนเองคำสร้อย, พมจ.มุกดาหาร) ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ

Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน เพื่อจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนเพื่อจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ในพื้นทที่จังหวัดมุกดาหาร และบูรณาการ กับการชี้แจงแนวทางช่ยเหลือและเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ โรงแรงพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร
Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

บ้านพักเด็กฯมุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีความรุนแรงในครอบครัว พร้อมนำส่งหญิงลาว กลับประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment