รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2561 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

ดำเนินกิจกรรมขยายผล จัดสวัสดิการสังคม   แม่วัยรุ่นและครอบครัว 4 มิติ

เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมขยายผล จัดสวัสดิการสังคม   แม่วัยรุ่นและครอบครัว 4 มิติ กาย จิต สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา
Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

ดำเนินกิจกรรมขยายผล จัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น

เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมขยายผล จัดสวัสดิการสังคม  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ และคลอดบุตรแล้วพร้อมผู้ดูแล จำนวน 20 คน
Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

กิจกรรมขยายผล จัดสวัสดิการสังคม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมขยายผล จัดสวัสดิการสังคม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ไตรมาส 3-4 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ และคลอดบุตรแล้วพร้อมผู้ดูแล จำนวน 20 คน
Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2561 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

หารือการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 กองทุนคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ประชุมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เพื่อหารือการขับเคลื่อนงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ในพื่้นที่เป้าหมาย 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลมุก อำเภอเมืองมุกดาหาร ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย

Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Tagged | Leave a comment

กิจกรรมรณรงค์ เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไม่เล่นพนันบอล และต่อต้านการค้ามนุษย์

เมื่อวันี่ 22 มิถุนายน 2561 นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร นำคณะเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯ , สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไม่เล่นพนันบอล, รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในโครงการ สภาเด็กและเยาวชนมุกดาหารรวมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 ดำเนินงานโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร
Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Tagged , | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2561 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

โครงการเปิดพื้นที่วัยใส เข้าใจเรื่องเพศ

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นายเกียรติคุณ วังคะฮาต ประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมโครงการ เปิดพื้นที่วัยใส เข้าใจเรื่องเพศ ณ หอประชุมอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น 120 คน
Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Tagged | Leave a comment

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่บ้านพักฯ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment