รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2561 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

โครงการเปิดพื้นที่วัยใส เข้าใจเรื่องเพศ

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นายเกียรติคุณ วังคะฮาต ประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมโครงการ เปิดพื้นที่วัยใส เข้าใจเรื่องเพศ ณ หอประชุมอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น 120 คน
Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Tagged | Leave a comment

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่บ้านพักฯ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ออกให้ความรู้หัวข้อ แนวทางการดำเนินงาน สภาเด็กและเยาวชนและสิทธิเด็ก ในโครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ ดำเนินการโดย สภาเด็กและเยาวชน ตำบลนาอุดม ณ โรงเรียนอุดมวิทย์ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยกลุ่มเป้าหมายคือเด็กในพื้นที่ จำนวน 60 คน
Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Tagged | Leave a comment

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 11 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

22 พฤษภาคม 2561 นางสุภัชชา สุทธิผล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 11 (มุกดาหาร นครพนม สกลนคร) และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และพนักงาน ในการปฏิบัติราชการ
Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Tagged | Leave a comment

บ้านพักเด็กฯเป็นเจ้าภาพ งานสภากาแฟ จังหวัดมุกดาหาร

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร นำโดยนางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ นำทีมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วม เป็นเจ้าภาพ ในหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. งานสภากาแฟ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ เป็นประธาน ในวันที่2 พ.ค.2561 ณ วัดเยียวยากตือ (วัดญวน) จ.มุกดาหาร
Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Tagged | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2561 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 นางสาวจริญญา วันาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบทวนซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัย การปฏิบัติ การอุปกรณ์ดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ

Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Tagged | Leave a comment

หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ ร่วมรดน้ำขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันี่ 10 เมษายน 2561 นางสาวจริญญา วันาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมรดน้ำขอพรจาก นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ณ จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร

Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2561 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment