เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร 2562

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่บ้านพักฯ ร่วมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายศุภกร มูล​สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Tagged | Leave a comment

ประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบ ปรึกษาหารือแนวทางการจัดงาน พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ ภารกิจ ให้ประธานสภาเด็กและเยาวชนแต่ละอำเภอ Continue reading

Share This:

Posted in Uncategorized | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2562 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร Continue reading

Share This:

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ดำเนินการจัดประชุม โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล

วัมที่ 20 สิงหาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดประชุม โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

วัมที่ 16 สิงหาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแวง Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สภาเด็กและเยาวชนตำบลนิคมคำสร้อย จัดโครงการ “ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลนิคมคำสร้อย Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการ ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม โดยสภาเด็กและเยาวชน Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการ ทบทวนซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ทบทวนซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment