Category Archives: Uncategorized

ประชุมชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกประธานและการคัดเลือกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล

8 พฤศจิกายน 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูลหัวห … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ร่วมประชุม โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นา … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรม … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 256 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 25 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 256 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2562 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนแออัด/แหล่งก่อสร้าง

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ดำเนินโครงการพัฒนา … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment