Category Archives: โครงการ

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอดงหลวง

 ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางม … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร 2562

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 นางมยุรี อึ้ … Continue reading

Posted in โครงการ | Tagged | Leave a comment

ดำเนินการจัดประชุม โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล

วัมที่ 20 สิงหาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระก … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

วัมที่ 16 สิงหาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระก … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สภา … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการ ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2562 นางมยุรี อึ้ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการ ทบทวนซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระก … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับแม่วัยรุ่น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระก … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment