Category Archives: กิจกรรมบ้านพัก

ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 นางมยุรี อึ้งตระกู … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางมยุรี อึ้งตระกูล … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 พร้อมกับจัดทำ SWOT วิเคราะห์องค์กรและถอดบทเรียนการดำเนินงาน

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นาง … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ข้าร่วมโค้ช STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระก … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกประธาน และการคัดเลือกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล

นางมยุรี อึ้งตระกูลหัวหน้าบ้านพักเด็กและ … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

กิจกรรมเวทีสิทธิเด็ก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บ้านพักเด็กและค … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในองค์กร

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่บ้านพัก … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 31 มีนาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระกู … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment