Monthly Archives: ธันวาคม 2019

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอดงหลวง

 ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางม … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 พร้อมกับจัดทำ SWOT วิเคราะห์องค์กรและถอดบทเรียนการดำเนินงาน

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นาง … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ข้าร่วมโค้ช STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระก … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกประธาน และการคัดเลือกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล

นางมยุรี อึ้งตระกูลหัวหน้าบ้านพักเด็กและ … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

กิจกรรมเวทีสิทธิเด็ก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บ้านพักเด็กและค … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ประชุมชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกประธานและการคัดเลือกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล

8 พฤศจิกายน 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูลหัวห … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ร่วมประชุม โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นา … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2 … Continue reading

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment