โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สภาเด็กและเยาวชนตำบลนิคมคำสร้อย จัดโครงการ “ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลนิคมคำสร้อย ณ โรงเรียนบ้านภูแผงม้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมการอบรม รวม 70 คน ประกอบด้วยเด็กและเยาวชนตำบลนิคมคำสร้อย/เครือข่ายเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่/ภาคีเครือข่ายทำงานด้านเด็ก/วิทยากร/ ผู้นำชุมชน/ ครู /เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์คุณแม่วัยรุ่น แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กลุ่มหอแก้วสีรุ้ง สังกัดกระทรวง
สาธาณสุข ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในการอบรมครั้งนี้

Share This:

This entry was posted in โครงการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.