ประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบ ปรึกษาหารือแนวทางการจัดงาน พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ ภารกิจ ให้ประธานสภาเด็กและเยาวชนแต่ละอำเภอ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายศุภกร มูลสุวรรณ เป็นประธานในการประชุม มติที่ประชุมกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ แก่งกะเบา อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

Share This:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.