ประชุมชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกประธานและการคัดเลือกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล

8 พฤศจิกายน 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูลหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารและคณะร่วมกับ นายมณเทียร บรรจง ท้องถิ่นอำเภอเมืองมุกดาหาร ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกประธาน และการคัดเลือกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วน, นักพัฒนาชุมชนและ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานด้านเด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง 12 ตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม 20 คน

Share This:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.