ข้าร่วมโค้ช STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้านบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายเกียรติคุณ วังคะฮาต นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมโค้ช STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ โดยนำข้อมูลจากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2562 มากำหนดเป็นแนวทางเฝ้าระวังป้าย/ป้ายโฆษณาที่เสี่ยงว่าจะติดตั้งอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ขออนุญาตในการติดตั้ง และร้านค้าที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือทางเท้า ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอคำชะอี และอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Share This:

This entry was posted in กิจกรรมบ้านพัก. Bookmark the permalink.

Comments are closed.