ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 พร้อมกับจัดทำ SWOT วิเคราะห์องค์กรและถอดบทเรียนการดำเนินงาน

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้านบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรบ้านพักเด็ก เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 พร้อมกับจัดทำ SWOT วิเคราะห์องค์กรและถอดบทเรียนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

Share This:

This entry was posted in กิจกรรมบ้านพัก. Bookmark the permalink.

Comments are closed.