การดำเนินงาน

แผนผังการดำเนินงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

s2

กระบวนการดำเนินงานตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐

กระบวนการดำเนินงานตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

กระบวนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

 

วิธีการดำเนินงาน
๑. เพื่อให้การแนะนำ ปรึกษา ช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหา
ทางครอบครัว และประสบปัญหาทางสังคม ให้ได้รับบริการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครบวงจร รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประชาชน หรือ หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน (บริการ ๒๔ ชั่วโมง) ผ่านสายด่วน ๑๓๐๐ ศูนย์ประชาบดี
๒. วิเคราะห์ประเมินสภาพปัญหาของผู้รับบริการ รวมถึงการแจ้งเบาะแสต่างๆ
๓. ให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำ แจ้งภารกิจ พม. ข้อมูลบริการหน่วยงาน
๔. กรณีที่มีความจำเป็นต้องช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วประสานความร่วมมือ ทีม พม.
ทีมสหวิชาชีพ และเครือข่ายในพื้นที่
๕. ประสานส่งต่อการบริการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ประสานส่งกลับภูมิลำเนา
เยี่ยมครอบครัว ประสานส่งต่อหน่วยงานให้การบริการช่วยเหลือ เป็นต้น
๖. การติดตามประเมินผลหลังรับบริการคืนสู่สังคม หรือเยี่ยมครอบครัวเมื่อผู้รับบริการกลับคืนสู่ครอบครัว

ประโยชน์ที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้อยโอกาส ให้ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องทุกข์ ปัญหาต่างๆ พร้อมดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและติดตามผลเพื่อให้ปัญหาต่างๆได้รับการบรรเทา คลี่คลาย และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
ลักษณะการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย
๑. กลุ่มเด็กและเยาวชน
……..๑.๑ เด็กแรกเกิด ถึง ๑๘ ปี ที่ถูกทอดทิ้ง กำพร้า ขาดผู้อุปการะ
……..๑.๒ เด็กเร่ร่อน ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวัย
……..๑.๓ เด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ, ทางร่างกาย
……..๑.๔ เด็กที่อยู่ในสภาพจำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. กลุ่มสตรี
……..๒.๑ สตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
……..๒.๒ สตรีที่ถูกละเมิดทางเพศ, ทางร่างกาย
๓. บุคคลที่ประสบปัญหาอื่นๆ
……..๓.๑ ประสบปัญหาด้านครอบครัว
……..๓.๒ ครอบครัวที่อยู่ในระหว่างการติดตาม
……..๓.๓ บุคคลในครอบครัวที่สูญหาย หรือพลัดหลง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการหาที่พักพิง หรือดินทางกลับภูมิลำเนา
๔. ผู้ประสบปัญหา ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
……..๔.๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
……..๔.๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
……..๔.๓ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑

ยื่นคำร้องด้วยตนเอง
๑. พลเมืองดีนำส่ง
๒. จากหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานีตำรวจ, โรงพยาบาล
๓. ญาตินำส่ง
๔. โทร ๑๓๐๐

ขั้นตอนการให้บริการ
๑. รับแจ้งเหตุ สัมภาษณ์เบื้องต้น รับผู้บริการโดย นักสังคมสงเคราะห์
๒. ทำทะเบียนประวัติ บันทึกข้อมูล โดย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
๓. วางแผนให้การช่วยเหลือ
๔. ดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอน
๕. ส่งต่อหน่วยงาน / ส่งกลับสู่ภูมิลำเนา
๖. ติดตามประเมินผล

 

Share This:

Comments are closed.