วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานในการดูแล ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้ช่วยเหลือตนเองได้

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
1. เป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับเด็กและครอบครัว ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
2. เป็นศูนย์รับแจ้งข่าวสาร ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่เด็กและครอบครัวในกรณีเร่งด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง
3. เป็นศูนย์ประสานวามร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว

พันธกิจ
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ประชาบดี 1300 ปฏิบัติภารกิจหน้าที่รับแจ้งข่าวสารปัญหาทางสังคมผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1300 โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
2. ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพ และจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
3. ให้สถานที่พักพิงชั่วคราวและปัจจัยสี่ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม
4. เป็นสถานที่แรกรับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
5. เป็นสถานพักพิงชั่วคราว ตามกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่
– พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
– พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
– พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายบูรณาการ และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสวัสดิการสังคม
7. บูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาวแก่กลุ่มเป้าหมาย

Share This:

Comments are closed.