กลุ่มเป้าหมาย

ลักษณะการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย

1. เด็กและสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท อาทิ เด็กกำพร้า เร่ร่อน พลัดหลง ถูกมอดทิ้ง ถูก
กระทำทารุณกรรม ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กประพฤติตัวไม่เหมาะสม การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน สตรีถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือถูกข่มขืนกระทำชำเรา
2. ผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือถูกกระทำทารุณด้วยวิธีการต่างๆ
3. เด็กและสตรีที่ถูกล่อลวงให้ค้าบริการทางเพศ
4. บุคคลที่พลัดหลง ไม่มีที่พักอาศัย และขาดทุนทรัพย์ในการหาที่พักอาศัย หรือการเดินทางกลับภูมิลำเนา
5. ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ

ช่องทางในการรับบริการ

-ยื่นคำร้องด้วยตนเอง
-พลเมืองดีนำส่ง
-จากหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานีตำรวจ, โรงพยาบาล
-ญาตินำส่ง
-โทร 1300

ขั้นตอนการให้บริการ

– รับแจ้งเหตุ สัมภาษณ์เบื้องต้น รับผู้บริการโดย นักสังคมสงเคราะห์
– ทำทะเบียนประวัติ บันทึกข้อมูล โดย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
– วางแผนให้การช่วยเหลือ
– ดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอน
– ส่งต่อหน่วยงาน / ส่งกลับสู่ภูมิลำเนา
– ติดตามประเมินผล

 

Share This:

Comments are closed.