อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

บุคลากร

นางมยุรี อึ้งตระกูล
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

 ฝ่ายบริหารทั่วไป

beeนางสาวสุทาวรรณ  แก้วใส
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

gan

นายกันต์  แสนธิจักร์
นักจิตวิทยา

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา

koe

นายภิญโญ  รักสะอาด
นักพัฒนาสังคม

y

นายยุทธภูมิ  กุลจิตติสาธร
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น๒(พัสดุ)

beerนายธีระศักดิ์  วัฒนุวรรณ
นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวกัญญารัตน์​ อาจวิชัย​

นักพัฒนาสังคม

mew

นางสาวอุทัยวรรณ  ไผ่โสภา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี

ratchanee

นางรัชนี   เชื้อหาญ
นักสังคมสงเคราะห์

เกียรติคุณ​ วังคะฮาต​

นักพัฒนาสังคม

นายชัยณรงค์ ศิริสุข

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

ad

นางรัชนก   เลี้ยงพรม
พี่เลี้ยง

(ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ)

นางสาวบุษราภรณ์ หลวงพรหม

นักพัฒนาสังคม

pong

นายพงษ์พิพัฒน์   เนาวิรัตน์
พี่เลี้ยง
(ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด)

นายสุรศักดิ์  พรหมทอง
(จ้างเหมาขับรถยนต์)

Share This:

Comments are closed.