อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

บุคลากร

นางมยุรี อึ้งตระกูล
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

 ฝ่ายบริหารทั่วไป

beeน.ส.สุทาวรรณ  แก้วใส
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

gan

นายกันต์  แสนธิจักร์
นักจิตวิทยา

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา

koe

นายภิญโญ  รักสะอาด
นักพัฒนาสังคม

y

นายยุทธภูมิ  กุลจิตติสาธร
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น๒(พัสดุ)

beerนายธีระศักดิ์  วัฒนุวรรณ
นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวกัญญารัตน์​ อาจวิชัย​นักพัฒนาสังคม

mew

น.ส.อุทัยวรรณ  ไผ่โสภา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี

ratchanee

นางรัชนี   เชื้อหาญ
นักสังคมสงเคราะห์

เกียรติคุณ​ วังคะฮาต
นักพัฒนาสังคม

นายชัยณรงค์ ศิริสุข
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

น.ส.ศิริกาญจน์ คล่องดี
นักพัฒนาการเด็ก

นายสุรศักดิ์  พรหมทอง
(จ้างเหมาขับรถยนต์)

ad

นางรัชนก   เลี้ยงพรม
พี่เลี้ยง
(ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ)

Share This:

Comments are closed.