เกี่ยวกับหน่วยงาน

pi1

ประวัติความเป็นมา

……..สืบเนื่องตาม พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดภารกิจ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาค ในสังคม การส่งเสริมคุคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิต สถาบัน ครอบครัว และชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนิน งานกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วประเทศ และได้จัดตั้ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการขึ้นเพื่อให้บริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่งผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ในรูปแบบสถานสงเคราะห์และการประสานงาน การส่งต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหา ทางสังคมสามารถดำรงชีวิตและพึ่งตนเองได้ อย่างมีศักดิ์ศรี โดยมีส่วนราชการในสังกัด คือ กองกลางสำนักบริการสวัสดิการสังคม สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชากร ๑ – ๑๒ ดังกล่าว
…….สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก เป็นหน่วยงานในการดูแลช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้พึ่งตนเองได้ โดยเป็นหน่วยงานดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และกลุ่มเสี่ยง ผู้ถูกกระทำ ผู้ได้รับผลกระทบ จากความรุนแรงในครอบครัว และผู้ประสบปัญหาอื่นๆ เป็นหน่วยพัฒนาระบบและรูปแบบ กระบวนการดำเนินงาน คุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยา ส่งกลับคืนสู่สังคม ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ตลอดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั่วไทยและต่างประเทศ มีระบบการบริการจัดการที่ดี มีส่วนร่วมตรวจสอบได้ และปฏิบัติการเป็นศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกกลุ่มเป้าหมาย และเป็น Front Line 1 ในกระบวนการ OSCC ในการประสาน งานส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ได้รับมอบหมาย โดยมีหน่วยงานในสังกัดในการปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
…….๑. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด จำนวน ๗๗ แห่ง ทั่วประเทศ
…….๒. ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ จำนวน ๗๗ แห่ง ทั่วประเทศ
…….๓. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (หญิง – ชาย) จำนวน ๘ แห่งทั่วประเทศ
ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีหน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และ ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ (เป็นหน่วยปฏิบัติในการขับเคลื่อนภารกิจ) ตอบสนองนโยบายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและสำนักป้องกันการค้าหญิงและเด็ก บรรลุผลเป็นรูปธรรม ดังกล่าว

…….บ้านพักเด็กและครอบครัว ดำเนินการจัดตั้งเป็นรั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อเป็นหน่วยบริการสำหรับผู้เดือดร้อน ในลักษณะบ้านฉุกเฉินสำหรับ เด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในรูปแบบต่างๆ โดยจัดบริการด้านที่พักอาศัย อาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นฯ นอกจากนั้นยังให้ การช่วยเหลือในเรื่องการส่งกลับภูมิลำเนา สงเคราะห์ครอบครัว รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสม บ้านพักเด็กและครอบครัวมีกลไกสำคัญ คือ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และนักพัฒนาสังคม สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ประสาน และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด โดยเปิดบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและทันต่อเหตุการณ์ ครั้งแรกจัดตั้งขึ้น ๙ แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นครสวรรค์ นราธิวาส ภูเก็ต สงขลา อุดรธานี และอุบลราชธานี
ต่อมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ดำเนินการจัดตั้งบ้านพักเด็กและครอบครัวมาเรื่อยๆ จนครบ ๗๗ จังหวัด ทั่วประเทศ ในปี พ.ศ.๒๕๕๔
…….บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเช่าสำนักงานชั่วคราว เลขที่ ๑๔/๑ ถนนศรีปทุม ซอย ๔ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ต่อมาประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน จึงย้ายมาเช่าสำนักงานใหม่ ปัจจุบันที่ ๔๔ ถนนผ่องใส ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นที่ทำการซึ่งมีสภาพเหมาะสมกว่าที่เดิม มีที่พักผ่อน ที่จัดกิจกรรม และสวนหย่อม ทำเศรษฐกิจพอเพียงได้ และอยู่ท่ามกลางชุมชนเสมือนบ้านจริงเมื่อ case เข้าพักอาศัย มีความอบอุ่นผ่อนคลายเป็นกันเอง ให้ความรู้สึกสบาย
…….ต่อมาได้ย้ายสำนักงาน โดยเช่าสำนักงานชั่วคราว ที่ 44 ถนนผ่องใส ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร เนื่องจากที่เดิมเป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมถึง ในฤดูฝน ซึ่งเป็นปัญหา อุปสรรคต่อการดำเนินงาน ,ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ
…….ปัจจุบันบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร มีอาคารสำนัก ตั้งอยู่ที่ 309 หมู่ 4 บ้านกุดโง้งน้อย ตำบลมุก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 042 673511 , 081-7087057

 …………..

Share This:

Comments are closed.