โครงการ

กิจกรรมโครงการ ปีงบประมาณ 2558

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ๒๕๕๘

โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน

โครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ปี ๒๕๕๘

โครงการอาสาสมัครประชาบดี ปี ๒๕๕๘

โครงการครอบครัวผูกพันธ์สมานฉันท์ด้วยไมตรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการเสริมสร้างพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว ภาคประชาชน ปี ๒๕๕๘

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำทางความคิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง(ฝึกอาชีพ30วัน) 

 

Share This:

Comments are closed.