โครงการ ทบทวนซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ทบทวนซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2562 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109  Continue reading

Share This:

Posted in Uncategorized | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2562 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 Continue reading

Share This:

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับแม่วัยรุ่น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯ จัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับแม่วัยรุ่น Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับแม่วัยรุ่น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับแม่วัยรุ่น Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

ติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับแม่วัยรุ่น

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับแม่วัยรุ่น Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “โครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในองค์กร

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานความปลอดภัย Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment