ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยทีม One home ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563 Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอดงหลวง

 ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอดงหลวง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนทุกตำบล/เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานเด็กและเยาวชน Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 พร้อมกับจัดทำ SWOT วิเคราะห์องค์กรและถอดบทเรียนการดำเนินงาน

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้านบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรบ้านพักเด็ก เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 พร้อมกับจัดทำ SWOT วิเคราะห์องค์กรและถอดบทเรียนการดำเนินงาน Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ข้าร่วมโค้ช STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้านบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายเกียรติคุณ วังคะฮาต นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมโค้ช STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกประธาน และการคัดเลือกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล

นางมยุรี อึ้งตระกูลหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารและคณะร่วมกับ นายมณเทียร บรรจง ท้องถิ่นอำเภอเมืองมุกดาหาร ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกประธาน และการคัดเลือกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

กิจกรรมเวทีสิทธิเด็ก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมเวทีสิทธเด็ก ในวาระครบรอบ 30ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ประชุมชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกประธานและการคัดเลือกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล

8 พฤศจิกายน 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูลหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารและคณะร่วมกับ นายมณเทียร บรรจง ท้องถิ่นอำเภอเมืองมุกดาหาร ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกประธาน และการคัดเลือกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร Continue reading

Share This:

Posted in Uncategorized | Leave a comment